Frank Schleicher

Uhlandstr. 22
14482 Potsdam

Telefon (0331) 715956