China Restaurant Suzhou

Zeppelinstr. 49
14471 Potsdam

Telefon (0331) 9511209