Modellbau Otto

Bendastr. 4
14482 Potsdam

Telefon (0331) 74000566