Subway to Sally Konzert - Metropolis Halle Potsdam (30.12.2011)